معاونت پشتيبانی

اهم فعاليت‌های حوزه پشتیبانی: 

  1.  اداره امور مالي و بنياد مسكن استان
  2. اداره امور ذيحسابي بنياد مسكن استان
  3. اداره امور اداري و آموزش كاركنان بنياد مسكن استان
  4. امور فناوري اطلاعات بنياد مسكن استان
  5. اداره امور خدمات پشتيباني بنياد مسكن استان

موضوع :
  • معاونت پشتيبانی