شهرستان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
روابط عمومی بنیاد مسکن1401/08/28تفاهم نامهرئیس بنیاد مسکنبنیاد مسکنعام
  
کوهبنانروابط عمومی بنیاد مسکن1401/06/24مسکن و ساختمانمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکن کرمانعام
  
روابط عمومی بنیاد مسکن1401/06/12اماکن دامیرئیس بنیاد مسکنبنیاد مسکنعام
  
کرمانآنا نیوز1401/06/08اماکن دامیمقام معظم رهبریبنیاد مسکنعام
  
روابط عمومی بنیاد مسکن1401/06/07مسکن و ساختمانرئیس بنیاد مسکنبنیاد مسکنعام
  
عنبرآبادروابط عمومی بنیاد مسکن1401/06/06مسکن شهریمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
آنا نیوز1401/06/06کسب رتبه برتررئیس بنیاد مسکنمجلس شورای اسلامیعامhttps://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/shahryari.jpg
  
روابط عمومی بنیاد مسکن1401/05/21مسکن و ساختمانوزیر راه و شهرسازیبنیاد مسکنعام
  
روابط عمومی بنیاد مسکن1401/02/11مسکن محرومانرئیس بنیاد مسکنبنیاد مسکنعام
  
آنا نیوز1401/01/25مسکن و ساختمانرئیس جمهوربنیاد مسکنعام
  
کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1401/01/22حساب 100نماینده ولی فقیهبنیاد مسکنعام
  
روابط عمومی بنیاد مسکن1401/01/21حساب 100مدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1401/01/21حساب 100مدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
عنبرآبادروابط عمومی بنیاد مسکن1400/11/16افتتاح و بهره برداریمدیر ستادیبنیاد مسکنعام
  
عنبرآبادروابط عمومی بنیاد مسکن1400/11/13مسکن و ساختمانمدیر ستادیبنیاد مسکنعام
  
روابط عمومی بنیاد مسکن1400/11/10افتتاح و بهره برداریمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
قلعه گنج, منوجانروابط عمومی بنیاد مسکن1400/10/28بلایای طبیعیمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعامhttp://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/IMG_۲۰۲۲۰۱۰۴_۰۹۰۰۰۸.jpg
  
منوجانروابط عمومی بنیاد مسکن1400/10/27بازسازیرئیس بنیاد مسکنبنیاد مسکنعامhttp://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/IMG_۲۰۲۲۰۱۱۸_۰۸۵۰۱۲.jpg
  
قلعه گنجروابط عمومی بنیاد مسکن1400/10/27بازسازیرئیس بنیاد مسکنبنیاد مسکنعامhttp://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/IMG_۲۰۲۲۰۱۱۸_۱۰۰۰۱۵.jpg
  
جیرفت, کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1400/10/08مسکن شهرینماینده ولی فقیهبنیاد مسکنعام
  
کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1400/10/08مقاوم سازینماینده ولی فقیهبنیاد مسکنعام
  
رودبار, کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1400/10/08عمران روستایینماینده ولی فقیهبنیاد مسکنعام
  
کرمان, منوجانروابط عمومی بنیاد مسکن1400/10/08مقاوم سازیمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
ارزوئیه, کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1400/09/27طرح هادیمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1400/09/27مسکن شهریمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکن کرمانعام
  
کرمانآنا نیوز1400/07/04اماکن دامیمقام معظم رهبریبنیاد مسکنعامhttps://kerman.bonyadmaskan.ir/elanat/Forms/Thumbnails.aspx
  
کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1400/05/03حساب 100رئیس بنیاد مسکنبنیاد مسکنعام
  
بردسیرروابط عمومی بنیاد مسکن1400/02/02طرح هادیمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
رابر, کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1400/02/02مسکن محرومانمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1400/02/02مسکن محرومانمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1400/02/02عمران روستایینماینده ولی فقیهبنیاد مسکنعام
  
کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1400/02/02مقاوم سازینماینده ولی فقیهبنیاد مسکنعامhttp://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/IMG-20210412-WA0003.jpg
  
کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/12/17تفاهم نامهمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/12/17عمران روستاییمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
کوهبنانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/12/10مسکن اجتماعیمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
قلعه گنج, کهنوج, منوجانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/12/10مقاوم سازیمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
شهربابک, کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/11/15عمران روستاییمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/11/07عمران روستایینماینده ولی فقیهبنیاد مسکنعام
  
رفسنجانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/11/05عمران روستاییمعاون عمران روستاییبنیاد مسکنعام
  
جیرفت, کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/10/24مسکن شهریمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعامhttp://kerman.bonyadmaskan.ir/PublishingImages/۲۰۲۰۱۲۰۹_۰۹۴۶۵۷.jpg
  
رفسنجان, کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/10/23عمران روستاییمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/10/23مسکن شهریمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
کرمان, کهنوج, منوجانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/10/18مقاوم سازیمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
سیرجان, کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/10/18عمران روستاییمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/09/10مقاوم سازینماینده ولی فقیهبنیاد مسکنعامhttp://https://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/IMG-20201129-WA0029.jpg
  
کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/08/26مسکن شهریمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
رفسنجان, کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/08/26عمران روستاییمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
زرند, کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/08/26عمران روستاییمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
جیرفت, کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/08/26مسکن روستاییمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
  
کرمانروابط عمومی بنیاد مسکن1399/07/03عمران روستاییمدیرکل بنیاد مسکن کرمانبنیاد مسکنعام
1 - 50بعدی