عنوان

همایش مشترک مدیران بنیاد مسکن ،ثبت اسناد واملاک ومنابع طبیعی

متن

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان همایش مشترک مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره ثبت اسناد واملاک ومنابع طبیعی با حضور مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، طالبی زاده مدیر کل اداره ثبت اسناد واملاک ، مهندس رضامند معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستانها ی شما ل وشرق استان وروسای اداره ثبت اسناد واملاک شهرستانهای استان برگزار شد در این جلسه مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در صدور اسناد مالکیت روستایی وشهرهای زیز 25 هزار نفر جمعیت گفت بنیاد مسکن تاکنون با همکاری اداره ثبت اسناد واملاک استان 140 هزار جلد سند مالکیت صادر وبه متقاضیان اهداء نموده است مهندس رضامند معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان همچنین افزود این همایش با هدف تسریع در صدور اسناد مالکیت شهری وروستایی وبررسی موانع ومشکلات وهمچنین اجرای ماده 9 قانون کاداستروصدور اسناد مالکیت در تولیت بنیاد مسکن

تصویر

https://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/011.JPG

تاریخ خبر

1397/05/22

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

همایش

اشخاص

مدیرکل بنیاد مسکن کرمان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

کرمان

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر