عنوان

استان کرمان میزبان کارشناسان رفاه وورزش بنیاد مسکن کشور

متن

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان گردهمایی کارشناسان رفاه وورزش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در استان کرمان با حضور خزاعی مدیر کل اداری وپشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان، اورنگی رییس امور رفاه وورش بنیاد مسکن صدیقی مدیر بیمه ها ی درمان گروهی شرکت بیمه میهن سازمند معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان وکارشناسان رفاه وورزش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در هتل جهانگردی شهر کرمان برگزار گردید در این گردهمایی قوانین ودستورالعملها ، سامانه رفاه وورزش موضوعات مرتبط به زائر سرای مشهد ومجتمع رفاهی رامسر وهمچنین اموربیمه مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت وهریک از کارشناسان دیدگاهها ونظرات خود را بیان نمودند

تصویر

https://kerman.bonyadmaskan.ir/DocLib1/IMG_0912.JPG

تاریخ خبر

1398/11/05

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

همایش

اشخاص

مدیرکل بنیاد مسکن کرمان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

کرمان

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر