توافق نامه

كد: 22301
نوع قانون: 11.توافق نامه
عنوان: سامان دهي امر نظارت بر ساخت و ساز مسكن روستائي
تاريخ:
IsuDate:
توضيحات: بسمه تعالي
برادر مهندس تابش
رئيس محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي
سلام عليكم
پيرو ابلاغيه شماره 02/100/7693 مورخ 20/10/82 در راستاي ساماندهي امر نظارت بر ساخت و ساز روستائي به پيوست تفاهم نامه مورخ 24/2/86 منعقده في مابين وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت اجرا ابلاغ ميگردد.

محمد سعيدي كيا


1. بنياد مسكن انقلاب اسلامي افراد مورد نياز خود را از بين اشخاص واجد شرايط به ترتيب اولويت بندي زير انتخاب مي نمايند :
1-1- مهندسين و كاردانهاي اداري داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي و يا كارداني در رشته هاي معماري يا عمران و يا مرتبط با آن از پايه 3 به بالا .

1-3- اشخاص حقيقي داراي مدرك تحصيلي كمتر از كارداني كه شرايط احراز صلاحيت را از بنياد مسكن انقلاب اسلامي كسب نمايند .

3. مسئوليت برگزاري دوره هاي آموزشي ، توجيهي و بازآموزي مورد نياز براي اشخاص ذكر شده در بند 1 به بنياد مسكن انقلاب اسلامي تفويض مي گردد كه با اطلاع و نظارت دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي انجام خواهد شد . عناوين و سرفصل هاي دوره هاي نامبرده به تفكيك هر يك از گروههاي سه گانه بند يك و متناسب با شرايط آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه و ارائه مي شود كه پس از تأئيد دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان قابل اجرا خواهد بود .
4. جهت اشخاصي كه واجد صلاحيت تشخيص داده مي شوند به ترتيب گروههاي سه گانه به شرح زير مجوز فعاليت صادر مي شود .
4-1- جهت مهندسين و كاردانهاي داراي پروانه اشتغال بكار موضوع بند 1-1- كه توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به سازمان مسكن و شهرسازي استان معرفي مي گردند در ظهر پروانه اشتغال بكار نامبردگان جمله « داراي صلاحيت نظارت بر ساخت و سازهاي روستائي در محدوده ...... مي باشد » درج مي گردد .

پروانه اشتغال بكار موقت در قالب فرم هاي متحدالشكلي خواهد بود كه اعتبار يكساله و فقط جهت ارائه خدمات نظارتي در محدوده روستائي تعيين شده توسط بنياد ، صادر خواهد شد .
4-3- در مورد اشخاص مذكور در بند 1-3- پس از طي مراحل مربوطه و احراز صلاحيت لازم توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، براي نامبردگان مجوز فعاليت با امضاء مشترك رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان صادر مي شود .رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي معاون امور مسكن و ساختمان