​​​​​​​​​

اسنادمزایده دوقطعه زمین باکاربری مسکونی واقع درشهرستان سیرجان فاز5نجف شهر.pdfاسنادمزایده دوقطعه زمین باکاربری مسکونی واقع درشهرستان سیرجان فاز5نجف شهر 
 ناماسنادمزایده دوقطعه زمین باکاربری مسکونی واقع درشهرستان سیرجان فاز5نجف شهر 
 
اسنادمزایده یک قطعه زمین باکاربری آموزشی درشهرستان کرمان روستای سعیدی فاز2.pdfاسنادمزایده یک قطعه زمین باکاربری آموزشی درشهرستان کرمان روستای سعیدی فاز2 
 ناماسنادمزایده یک قطعه زمین باکاربری آموزشی درشهرستان کرمان روستای سعیدی فاز2 
 
اسنادمزایده یک قطعه زمین باکاربری آموزشی واقع   درشهرستان سیرجان فاز4هماشهر(محله یحیی آباد).pdfاسنادمزایده یک قطعه زمین باکاربری آموزشی واقع درشهرستان سیرجان فاز4هماشهر(محله یحیی آباد) 
 ناماسنادمزایده یک قطعه زمین باکاربری آموزشی واقع درشهرستان سیرجان فاز4هماشهر(محله یحیی آباد) 
 
اسنادمزایده یک قطعه زمین باکاربری آموزشی واقع  درشهرستان سیرجان فاز4نجف شهر.pdfاسنادمزایده یک قطعه زمین باکاربری آموزشی واقع درشهرستان سیرجان فاز4نجف شهر 
 ناماسنادمزایده یک قطعه زمین باکاربری آموزشی واقع درشهرستان سیرجان فاز4نجف شهر 
 
آگهی روزنامه زمین شهرستان کرمان.pdfآگهی روزنامه زمین شهرستان کرمان 
 نامآگهی روزنامه زمین شهرستان کرمان 
 
آگهی روزنامه زمینهای شهرستان سیرجان.pdfآگهی روزنامه زمینهای شهرستان سیرجان 
 نامآگهی روزنامه زمینهای شهرستان سیرجان 
 
estekhdam.rarestekhdam 
 نامestekhdam 
  
 

 مناقصه و مزایده